Brush - Cheek

18.4
SKU:
8755
Write a Review
Brush - Cheek
image accent shadow
$46.
$ .
UPC:
12702157

Perfectly sized to the shape the cheek bone, this brush features a medium sculpted head that offers a soft, smooth application and effortless durability.

BRUSH CARE
Ì_ÌÇÌ__Ì_åÇåÎåâ_Ì_ÌÇÌ__Ì_åÇåÎåâÌ_ÌÇÌ__Ì_ÌÇÌ_̱Ì_ÌÇÌ__Ì_åÇåÎåâÌ_ÌÇåÎÌàÌ_åÇåÎå¢Cleanse as needed with LauraÌ_ÌÇÌ__Ì_åÇåÎåâ_Ì_ÌÇÌ__Ì_åÇåÎåâÌ_ÌÇÌ__Ì_ÌÇÌ_̱Ì_ÌÇÌ__Ì_ÌÇ_Ì_ÌÇÌ__Ì_åÇ_s Brush Cleanseror mild shampoo and warm water.
Ì_ÌÇÌ__Ì_åÇåÎåâ_Ì_ÌÇÌ__Ì_åÇåÎåâÌ_ÌÇÌ__Ì_ÌÇÌ_̱Ì_ÌÇÌ__Ì_åÇåÎåâÌ_ÌÇåÎÌàÌ_åÇåÎå¢When cleaning brushes with shampoo and water, gently squeeze water through the hair, going from base to tip. Rinse thoroughly.
Ì_ÌÇÌ__Ì_åÇåÎåâ_Ì_ÌÇÌ__Ì_åÇåÎåâÌ_ÌÇÌ__Ì_ÌÇÌ_̱Ì_ÌÇÌ__Ì_åÇåÎåâÌ_ÌÇåÎÌàÌ_åÇåÎå¢Dip or spray Brush in Brush Cleanser and remove makeup with a tissue.
Ì_ÌÇÌ__Ì_åÇåÎåâ_Ì_ÌÇÌ__Ì_åÇåÎåâÌ_ÌÇÌ__Ì_ÌÇÌ_̱Ì_ÌÇÌ__Ì_åÇåÎåâÌ_ÌÇåÎÌàÌ_åÇåÎå¢Repeat if necessary.
Ì_ÌÇÌ__Ì_åÇåÎåâ_Ì_ÌÇÌ__Ì_åÇåÎåâÌ_ÌÇÌ__Ì_ÌÇÌ_̱Ì_ÌÇÌ__Ì_åÇåÎåâÌ_ÌÇåÎÌàÌ_åÇåÎå¢Reshape to original form.
Ì_ÌÇÌ__Ì_åÇåÎåâ_Ì_ÌÇÌ__Ì_åÇåÎåâÌ_ÌÇÌ__Ì_ÌÇÌ_̱Ì_ÌÇÌ__Ì_åÇåÎåâÌ_ÌÇåÎÌàÌ_åÇåÎå¢To protect your brush fibers, pick up product and cleanse in the direction of the hair; never Ì_ÌÇÌ__Ì_åÇåÎåâ_Ì_ÌÇÌ__Ì_åÇåÎåâÌ_ÌÇÌ__Ì_ÌÇÌ_̱Ì_ÌÇÌ__Ì_åÇåÎåâÌ_ÌÇÌ__Ì_ÌÇåÎåÇswirlÌ_ÌÇÌ__Ì_åÇåÎåâ_Ì_ÌÇÌ__Ì_åÇåÎåâÌ_ÌÇÌ__Ì_ÌÇÌ_̱Ì_ÌÇÌ__Ì_åÇåÎåâÌ_ÌÇåÎÌàÌ_åÇåÎå or harshly rub brushes on any surface
Ì_ÌÇÌ__Ì_åÇåÎåâ_Ì_ÌÇÌ__Ì_åÇåÎåâÌ_ÌÇÌ__Ì_ÌÇÌ_̱Ì_ÌÇÌ__Ì_åÇåÎåâÌ_ÌÇåÎÌàÌ_åÇåÎå¢Shape and allow to air dry on a flat surface. Do not stand brushes on end to dry.
Ì_ÌÇÌ__Ì_åÇåÎåâ_Ì_ÌÇÌ__Ì_åÇåÎåâÌ_ÌÇÌ__Ì_ÌÇÌ_̱Ì_ÌÇÌ__Ì_åÇåÎåâÌ_ÌÇåÎÌàÌ_åÇåÎå¢When traveling, carry brushes separately from other makeup to protect the bristles from bending and fraying.